CHUTNEYS:
Pakora Chutney
Samosa Chutney

Roll Chutney

Corainder Chutney
Garlic Chutney
Mixed Fruit Chutney
Mango Chutney
Plum Chutney
Khubani Ka Mitha
Red Chili Chutney
Carton Sizes:

Mango Chutney
410g x 12 Pkts

Garlic Chutney
330g x 12 Pkts

Mint Chutney
330g x 12 Pkts

Samosa Chutney
130g x 12 Pkts
Plum Chutney
50g x 72 Pkts

Mixed Fruit Chutney
430g x 12 Pkts

Pakora Chutney
360g x 12 Pkts


   
Tomato Chutney